Bolagsstyrning

Bolagsordning för Francks Kylindustri Holding AB

Articles Of Association Of Francks Kylindustri Holding AB

Org.nr 559174-4767 Reg. no. 559174-4767

§ 1

Bolagets företagsnamn är Francks Kylindustri Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Francks Kylindustri Holding AB. The company is a public company.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Norrköping.

The registered office of the company is situated in Norrköping.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva installation, tillverkning och reparation av el-, kyl- och frysanläggningar samt montage, service och konsultationer i anslutning härtill, allt genom dotterbolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The object of the company is to, directly or indirectly, conduct installation, manufacturing and repair of electricity, refrigeration and freezing facilities, as well as assembling, provide service and consultations in connection therewith, all through subsidiaries, and to conduct activities related thereto.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst SEK 500 000 och högst SEK 2 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 500,000 and not more than 2,000,000.

Aktierna ska utgöras av dels stamaktier, klass A, vilka kan utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet och dels preferensaktier, klass B, vilka kan utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. Både stamaktier klass A och preferensaktier klass B ska medföra en röst vardera.

The shares shall consist of both ordinary shares, class A, which may be issued to a maximum of 100 % of the share capital and of preference shares, class A which may be issued to a maximum of 100 % of the share capital. Both the ordinary shares class A and the preference shares class B shall carry one vote each. 2 | 6

 1. Nyemission m.m. / Share issue etc.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (”primär företrädesrätt”). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (”subsidiär företrädesrätt”). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Where the company resolves to issue new shares by way of a cash issue or a set-off issue, one old share shall entitle the holder to pre-emption rights to one new share of the same class pro rata to the number of shares previously owned by the holder (”primary pre-emption rights”). Shares that are not subscribed for pursuant to primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders for subscription (”subsidiary pre-emption rights”). Unless shares offered in such manner are sufficient for the subscription which takes place pursuant to subsidiary pre-emption rights, the shares shall be allotted among the subscribers pro rata to the total number of shares previously owned. Where this is not possible with respect to a particular share(s), shares shall be allotted through drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Where the company resolves to issue only one class of shares by way of a cash issue or set-off issue, all of the shareholders, irrespective of the class of share, shall hold pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously owned.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

The provisions above shall not entail any restrictions on the possibility for the company to adopt a resolution regarding a cash issue or set-off issue without regard to shareholders’ pre-emption rights.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

The provisions above regarding shareholders’ pre-emption rights shall apply mutatis mutandis to an issue of warrants or an issue of convertible instruments.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Upon an increase in the share capital by way of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class which are already in existence. In relation thereto, old shares of a particular class shall entitle the holder to pre-emption rights to new shares of the same class. The aforementioned shall not entail any restrictions on the possibility for the company to issue shares of a new class through a bonus issue, following any necessary amendments to the articles of association.

 1. Utdelning / Dividends

3 | 6

Innehavare av preferensaktie klass B har företräde till utdelning framför stamaktier klass A med en utdelningsrätt motsvarande ett belopp om 10 kronor (”Kapitalbeloppet”). Från och med dagen för teckning av preferensaktie klass B till och med den dag då utdelning lämnats med ett belopp motsvarande Kapitalbeloppet eller fram till tidpunkten för inlösen enligt § 5 nedan, ska en årlig uppräkning med 13 procent på Kapitalbeloppet göras (”Uppräkningsbeloppet”). Uppräkningen kapitaliseras vid utgången av varje räkenskapsår.

Holders of preference shares class B have priority to the dividends over ordinary shares class A with a dividend right equivalent to an amount of SEK 10 (the ”Principal Amount”). From the date of subscription of preference shares class B to the date on which the dividend is paid, with an amount equivalent to the Principal Amount or up to the date of redemption in accordance with § 5, an annual increase of 13 per cent on the Principal Amount shall be made (the ”Adjustment Amount”). The increase is capitalized at the end of each financial year.

 1. Likvidation / Liquidation

I händelse av bolagets likvidation ska innehavare av preferensaktie klass B ha företräde framför stamaktier klass A till utskiftning. Vad som vid utskiftning tillfaller preferensaktie klass B ska vara begränsat till högst Kapitalbeloppet jämte Uppräkningsbeloppet.

In the event of the company’s liquidation, holders of preference shares in class B shall have priority over ordinary shares class A in what is being distributed. What is distributed to the preference share of class B shall be limited to the Principal Amount together with the Adjustment Amount.

§ 5

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av preferensaktie klass B och efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av sådan innehavares preferensaktie klass B. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse, som ska behandla frågan skyndsamt. När beslut om minskning fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om erforderliga medel finns tillgängliga.

Reduction of the share capital, however not below the minimum capital, may at the request of holders of preference shares class B and following a decision by the company’s board of directors, be effected by the redemption of such holder’s preference shares in class B. Request by the shareholders shall be presented in writing to the board of directors, which shall deal urgently with the matter. When the decision on reduction is made, an amount corresponding to the reduction amount shall be allocated to the statutory reserve if the required funds are available.

Inlösenbeloppet ska motsvara Kapitalbeloppet med tillägg av det vid tidpunkten för begäran om inlösen upplupna Uppräkningsbeloppet, som ej betalats ut som utdelning.

The redemption price shall be equivalent to the Principal Amount plus, at the time of the request for redemption, the accrued Adjustment Amount, which is not paid out as dividends.

Innehavare av preferensaktie i klass B som anmälts för inlösen är skyldig att omedelbart efter det att han underrättats om beslutet om inlösen, eller, om Bolagsverkets tillstånd krävs, efter det att han underrättats om att verkets lagakraftvunna beslut registrerats, ta emot lösen för aktien. 4 | 6

Holders of preference shares in class B which have been submitted for redemption, must immediately after being informed of the decision on the redemption, or, if authorisation by the Swedish Companies Registration Office is required, after he has been informed that the Swedish Companies Registration Office’s final decision has been registered, receive the redemption price.

§ 6

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall, where elected by the general meeting, comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

§ 7

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors. As auditor, and when applicable, alternate auditor, shall an authorised public accountant or a registered accounting firm be elected.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette). At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Notice to attend a general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, i Stockholm eller annan plats i Sverige som aktieägarna beslutar.

General meetings shall be held where the board of directors has its registered office, in Stockholm or any place in Sweden that the shareholders so decide.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 5 | 6

The chair of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.

§ 11

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman;

Election of a chairperson of the meeting;

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Preparation and approval of the voting register;

 1. Godkännande av dagordning,

Approval of the agenda;

 1. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner;

Election of one or two persons to attest the minutes, where applicable;

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Determination of whether the meeting was duly convened;

 1. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.

Presentation of the annual report and auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor’s report for the group.

 1. Beslut om

Resolutions regarding

 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

 1. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

6 | 6

allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;

 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

discharge from liability for board members and the managing director,

 1. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden;

Determination of fees for the board of directors and the auditors;

 1. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

Election of the board of directors and accounting firm or auditors and, where applicable, alternate auditors;

 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 12

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari — den 31 december.

The company’s financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

 

______________________________

Antagen på bolagsstämma den 14 mars 2024

Adopted at the general meeting held on 14 March 2024