Kunskapsbanken

Lär dig mer om värme, kyla & våra applikationer

Har du fler frågor som vi inte besvarar här?
Hör av dig på tel: 011-287800

Generellt

Hur sänker jag mina energikostnader?

3 smarta tips

 1. Port- och dörrdisciplinen
  Se över port- och dörrdisciplinen, säkerställ att öppningstiden endast är ett par sekunder och att personalen stänger dörren medan man arbetar inne i frysen.
 2. Rena förångare och fläktluftkylare
  Kontinuerligt kontrollera och rengör era Förångare och Fläktluftkylare.
 3. Avfrostning
  Se över avfrostningsschema, och om det krävs, säsongsanpassning.

Varför får vi återkommande is och snö i taket i frysrum?

 • Port & Dörr: Börja med att se över port- och dörrdisciplinen. Säkerställ att öppningstiden endast är ett par sekunder och att personalen stänger dörren medan man arbetar inne i frysen. Säkerställ att frysrumsport eller dörr är tät, titta på tätningslister och att karmvärmen fungerar.
 • Avfrostning: Se över avfrostningstiderna för förångarna. Det är viktigt att avfrostningstiderna säkerställer att förångarna är rena efter avfrostningsperioden, men inte för lång så att vattnet förångas och sprider sig i rummet. Det kan finnas behov att ändra avfrostningstiderna beroende på årstider och produktbelastning i rummet.
 • Infiltration: Säkerställ att rummet är helt och att tak-, vägg-, och golvanslutningar är hela och täta. Infiltration kan även uppkomma genom produkt och lastbärare, säkerställ att produkten har rätt temperatur och torrt emballage.

Hur fungerar en kylanläggning?

En kylanläggning används för att åstadkomma eller upprätthålla en önskad temperatur som är lägre än i omgivningen. Kylanläggningen, som fungerar enligt samma princip som en värmepump, är ofta en kompressorkylmaskin. Den består av förångare, kondensor, kompressor, expansionsventil och ett köldmedium.

 

Storleken på en kylanläggning varierar stort, från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.

Vad är frikyla?

Frikyla, så kallad passiv kyla, utvinner man i princip gratis genom att man pumpar upp kyla ur berggrunden med hjälp av en pump. Därefter sprids kylan genom villan via en fläktkonvektor som installerats i väggen eller på taket. Har du en befintlig anläggning kan du oftast utan problem komplettera med frikyla.

Amoniak

Är amoniak farligt?

Ammoniak är ett naturligt ämne, men det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning innan man ska utföra service på ett system med ammoniak som köldmedie.

Vad används amoniak till?

Ammoniak används bland annat i kylanordningar, i rengöringsmedel och vid tillverkning av konstgödsel. Utan ammoniak skulle vi inte kunna föda vår växande befolkning.

Hur är amoniak ett köldmedium?

Ammoniak är ett mycket bra köldmedium, tack vare dess goda termodynamiska egenskaper. Detta ger en hög driftsäkerhet och god driftsekonomi.

Fjärrkyla

Vad är fjärrkyla och hur fungerar den?

Du har säkerligen upplevt fördelarna med fjärrkyla, även om du kanske inte tänkt på begreppet i sig. På platser som köpcentra, sjukhus och kontor är det ofta svalt och skönt sommartid, eller hur? Många sådana platser använder sig av fjärrkyla. Den används till luftkonditionering, liksom för kylrum och liknande för att kunna förvara livsmedel.

 

Fjärrkyla är ett system för kylning, som fungerar enligt samma princip som fjärrvärme och som distribueras genom ledningar i marken. Man kan nyttja fjärrvärmenätets värme, som då blir det som driver kylmaskinen som producerar fjärrkylan. Ett centralt aggregat kyler ner en köldbärare, oftast vatten, som passerar genom den miljö som ska kylas.

Vad är fördelarna med fjärrkyla?

 • Genom att de lokala kylmaskinerna tas bort minskar utsläppen av koldioxid och klimatpåverkande gaser, man slipper bullret från dem och man sparar utrymme
 • Precis som med fjärrvärme, så distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo
 • Fjärrkyla är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare, eftersom man slipper underhållsutgifterna av en egen, energikrävande kylanläggningFjärrkyla är därmed en trygg, hållbar och klimatsmart lösning, som förbättrar inomhusklimatet. Tekniken är perfekt för kontor, såväl som offentliga miljöer som industrier och serverhallar.

Var produceras fjärrkylan?

Kylan produceras i centralanläggningar och distribueras med nerkylt vatten via ledningsnäten till fastigheten. När det är kallt ute vintertid använder man också frikyla. Med andra ord, så används den kalla uteluften för att kyla vattnet i kyltorn. Fjärrkyla kan då produceras genom värmeväxling mot det kallare kyltornsvattnet.

Komfortkyla

Hur fungerar komfortkyla?

Med komfortkyla kyler man på olika sätt en lokal så att den kan hålla en lagom inomhustemperatur för människors komfort. Kyla för komfort, hela enkelt. Komfortkyla kan göras genom passiv kylning eller aktiv kylning.

Passiv kylning kan till exempel ske genom solavskärmning i form av markiser, vägg- och takisolering, takutsprång eller solskyddsfilm på fönstren. Genom att använda sig av effektivare belysning och elektriska apparater kan kylbehovet minskas.

Aktiv kylning kan göras antingen som frikyla, där man tar till vara på naturligt kalla vätskor (t.ex. grundvatten), eller genom olika kompressordrivna kylapparater.

Fjärrvärme

Vad är fjärrvärme och hur fungerar det?

Du kan troligen tacka fjärrvärmen för att det är varmt och skönt inomhus och för att du kan ta en varm dusch eller hälla hett vatten i diskhon. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige, där omkring hälften av all uppvärmning kommer från just fjärrvärme. Värme som helt enkelt kommer ”fjärran” från fastigheten (fast den ju är lokalt producerad)

 

Det varma vattnet kommer till huset via fjärrvärmenätet. I huset finns en fjärrvärmecentral (inte större än ett badrumsskåp) med en värmeväxlare.

Vad är fördelen med fjärrvärme?

 • Fjärrvärme gör vårt samhälle både resurs- och energieffektivt. Värmen från fjärrvärmen kommer oftast från förnyelsebara energikällor. Det tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Bränslet består av olika former av rester, till exempel från skogs-, pappers- och träindustrin, avfall från hushåll och olika verksamheter. Genom fjärrvärmenätet kan man ta vara på överskottsvärme från lokala industrier och datahallar.Och istället för att husen har sin egen uppvärmning, i form av till exempel oljepanna, levereras värmen från en central anläggning med klimatsmart förbränning. När det heta vattnet gjort sitt i huset, så har det svalnat och leds tillbaka till värmeverket. Väl tillbaka på värmeverket värms vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet. Smart!
 • Renare luft och lägre utsläpp i städerna. Fjärrvärme har en betydande inverkan på att vi idag har renare luft i städerna och betydligt lägre utsläpp än under den senare delen av 1900-talet
 • Obegränsat med varmvatten i huset, även under de årstider när åtgången är som störst
 • Nästintill underhållsfritt. Driftsäker, tyst och med lång livslängd

Fjärrkyla

Vad är fjärrkyla och hur fungerar den?

Du har säkerligen upplevt fördelarna med fjärrkyla, även om du kanske inte tänkt på begreppet i sig. På platser som köpcentra, sjukhus och kontor är det ofta svalt och skönt sommartid, eller hur? Många sådana platser använder sig av fjärrkyla. Den används till luftkonditionering, liksom för kylrum och liknande för att kunna förvara livsmedel.

 

Fjärrkyla är ett system för kylning, som fungerar enligt samma princip som fjärrvärme och som distribueras genom ledningar i marken. Man kan nyttja fjärrvärmenätets värme, som då blir det som driver kylmaskinen som producerar fjärrkylan. Ett centralt aggregat kyler ner en köldbärare, oftast vatten, som passerar genom den miljö som ska kylas.

Vad är fördelarna med fjärrkyla?

 • Genom att de lokala kylmaskinerna tas bort minskar utsläppen av koldioxid och klimatpåverkande gaser, man slipper bullret från dem och man sparar utrymme
 • Precis som med fjärrvärme, så distribueras fjärrkyla i ett slutet kretslopp där inget går till spillo
 • Fjärrkyla är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare, eftersom man slipper underhållsutgifterna av en egen, energikrävande kylanläggningFjärrkyla är därmed en trygg, hållbar och klimatsmart lösning, som förbättrar inomhusklimatet. Tekniken är perfekt för kontor, såväl som offentliga miljöer som industrier och serverhallar.

Var produceras fjärrkylan?

Kylan produceras i centralanläggningar och distribueras med nerkylt vatten via ledningsnäten till fastigheten. När det är kallt ute vintertid använder man också frikyla. Med andra ord, så används den kalla uteluften för att kyla vattnet i kyltorn. Fjärrkyla kan då produceras genom värmeväxling mot det kallare kyltornsvattnet.

Luftkonditionering

Hur fungerar luftkonditionering?

Luftkonditionering kan jämföras med hur ett kylskåp fungerar. Men medan kylskåpet endast kyler en begränsad yta, kan luftkonditioneringen kyla hela lägenheter, hus, butiker eller kontor.

I ett kylsystem transporteras någon form av köldmedium runt, som absorberar värmen i den omgivande luften och kyler ned den. Detta sker i förångaren. Köldmediet leds in i förångaren som vätska och övergår där till gas. Därmed absorberar köldmediet värme från luften. Luftkonditionering fungerar alltså som ett kylaggregat, medan en fläkt blåser runt rumsluften och en luftkylare sänker temperaturen med hjälp av en vattentank.

Processkyla

Vad är processkyla?

Processkyla, som även kallas industrikyla, är en metod som används för att hålla temperaturen på datorer, elektronisk utrustning och industriprocesser på en nivå som är optimal för driften. Detta kan göras genom att använda olika typer av kylmedel, såsom vätska eller gas, som cirkulerar genom systemet och tar bort värmeenergi från komponenterna. Processkyla kan också innebära att använda ventilation eller luftkylning för att hålla temperaturen på en acceptabel nivå.

Var kan man använda processkyla?

Processkyla används ofta i större anläggningar där man har olika processer med olika krav på temperatur, värme, fuktighet och lufttryck med flera. Här är läkemedelsindustrin ett bra exempel på behovet att kunna kontrollera temperaturen exakt. Ett annat område där processkyla ofta används är inom datacenterindustrin, där det finns mycket elektronisk utrustning som kräver kylning för att hålla den på en lämplig temperatur. Processkyla används också ofta inom olika typer av industrier, såsom oljerefinering, kemiindustrin, försvar, luft- och rymdteknik och många andra.

Processkyla används även i andra sammanhang där det finns behov av att kyla ned elektronisk utrustning eller industriprocesser, till exempel i laboratorier och forskningsinstitutioner.

För att säkerställa att industrikyla systemet fungerar på ett effektivt sätt, måste det regelbundet underhållas och kalibreras för att säkerställa att det fungerar som det ska.

Vilka är de vanligaste kylmedlen för processkyla?

Det finns många olika kylmedel som kan användas inom processkyla, inklusive vätskor och gaser. De mest använda kylmedlen är ofta koldioxid, ammoniak, propylen, vatten och glykol. Varje kylmedium har sina egna fördelar och begränsningar, och det är viktigt att välja rätt kylmedium för det specifika systemet och dess behov.

 • Koldioxid är ett populärt kylmedium eftersom det är billigt, lätt att hantera och har låga utsläpp av växthusgaser. Det är dock inte så effektivt vid låga temperaturer och kan orsaka korrosion på vissa material.
 • Ammoniak är en annan populär kylvätska som är effektiv vid låga temperaturer, men det är giftigt och kan orsaka allvarliga skador om det läcker ut.
 • Propylen är en annan effektiv kylvätska som är lätt att hantera och har låga utsläpp av växthusgaser. Det är dock inte så effektivt vid låga temperaturer.
 • Vatten används ofta som kylmedium eftersom det är billigt och enkelt att hantera, men det är inte så effektivt vid låga temperaturer och kan orsaka korrosion på vissa material.
 • Glykol är en annan populär kylvätska som är bra vid låga temperaturer, men det kan orsaka korrosion på vissa material och är inte så effektivt vid höga temperaturer.

Det är viktigt att välja rätt kylmedium för det specifika systemet och dess behov, och att följa rutiner för hantering och underhåll av kylmedlet för att säkerställa säker användning.

Värmepumpar

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utvinner värme som lagrats i marken, grundvattnet, berget och luften och omvandlar den till värmeenergi som du kan använda i ditt hem. Värmepumpen fungerar på samma sätt som ditt kylskåp; kylskåpet extraherar värmen från insidan och avlägsnar den till utsidan. Pumpen extraherar termisk energi från omgivningen och omvandlar den till värmeenergi, som överförs till byggnadens interiör.

 

Principen med en värmepump bygger på att du redan har vattenburen värme i form av element, så att värmepumpen kan kopplas mot en vattentank. Därmed kan du smidigt kontrollera temperaturen. Kopplas inte värmepumpen mot en vattentank, ger den enbart varmluft och kan alltså värma hus som inte har ett vattenburet system.

Vad är fördelarna med en värmepump?

 • Du får en jämn värme i fastigheten, på sommartid kan den även ge kyla
 • Låga uppvärmningskostnader. En värmepump använder naturligt förnybar energi från luften. Därmed kan du sänka dina bränslekostnader
 • Tack vare att man utnyttjar den energi som finns naturligt, är det en miljövänlig lösning
 • Erbjuder optimal bekvämlighet för uppvärmning, varmvatten och kylning
 • Kan enkelt kombineras med solcellssystem