Vårt Kvalitetsarbete

Vi arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Inom koncernen försöker vi dra nytta av allas totala erfarenhet och kunskap till att kontinuerligt förbättra våra processer, rutiner och kvalitetsarbete till gagn för våra kunder.

Företagsledningen förbinder sig att:

  • Utveckla och förbättra Kvalitetsledningssystemet
  • Ständig förbättra effektiviteten i kvalitetsledningssystemet
  • Förbättra kundtillfredsställelsen
  • Säkerställa att vår verksamhet sker efter tillämpliga och bindande författningskrav

Företagsledningen förbinder sig också att regelbundet:

  • Säkerställa att kundernas behov och förväntningar är fastställda och uppfyllda i målet att uppnå kundtillfredsställelse
  • Kommunicera genom företaget nödvändigheten av att uppfylla kundernas behov och gällande lagar
  • Implementera Kvalitetspolicyn och dess mål
  • Utföra ledningens genomgångar av effekten och implementeringen av kvalitetsledningssystemet
  • Försäkra att nödvändiga resurser finns tillgängliga
  • Försäkra att all personal förstår kraven i kvalitetspolicyn och håller sig till innehållet i denna

Denna Kvalitetspolicy revideras regelbundet för att försäkra dess ständiga lämplighet. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.